Werkgroep Roffelen

Doelstelling

De werkgroep roffelen is een adviesgroep die de HGK zal bijstaan in haar algemene werking. Om de kennis en de inhoud van het roffelen optimaal te kunnen beoefenen is er nood aan verder onderzoek om de toekomst ervan te bestendigen. Hiervoor dienen door de werkgroep instructies en aanbevelingen opgesteld te worden. Om dit te verwezenlijken kan de werkgroep een beroep doen op gekende organisaties zoals het IVV.

Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep roffelen zal bestaan uit roffelaars van gilden die het roffelen beoefenen. Voor de behandeling van de technische inhoud van roffelen is het aangewezen hiervoor raad te vragen aan derden. Onderling worden de taken in de werkgroep verdeeld als volgt:

  • de voorzitter
  • de verslaggever
  • leden
  • één vertegenwoordiger van de Wet

Van alle activiteitenverslagen zal een kopij gegeven worden aan de Opperhoofdman/Opperhoofdvrouw en aan de Hoofdgriffier.

Werking

De werkgroep zal in de eerste plaats de samenhorigheid van de roffelaars van de verschillende gilden bevorderen zodat jaarlijks een gezamenlijk optreden de broederlijkheid tot uiting brengt. Op technisch vlak zal men een keuze maken uit volgende items.

  • Roffelpartituren en roffeltechnieken (hiervoor werkt de H.G.K. samen met IVV en Danspunt)
  • technische beschrijving
  • roffelmeester
  • roffelopleiding
  • roffeldagen
  • wedstrijden en beoordelingen