6. Aanvullende bepalingen

Reglement van Innerlijke Orde.

De Raad van Bestuur stelt een Reglement van Innerlijke orde op, waarbij alles kan geregeld worden wat niet in de statuten is voorzien. Het reglement kan steeds door de Raad van Bestuur gewijzigd worden mits goedkeuring van de Algemene vergadering. Het reglement en alle wijzigingen eraan, wordt aan de actieve leden schriftelijk ter kennis gebracht.

Financieel beleid.

Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het komend jaar, zullen jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone Algemene vergadering. Hiervoor worden 2 actieve leden aangeduid volgens de procedure zoals vermeld in het Reglement van Innerlijke Orde.

Ontbinding en vereffening.

Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de Algemene vergadering bij meerderheid van viervijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Bij ontbinding wijst de Algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun machten. Deze beslissing, evenals de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s), zullen in het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, op welk ogenblik of om welke reden ook, wordt het netto overblijvend maatschappelijk kapitaal, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren van de lasten, besteed aan een werk met sociaal-cultureel karakter dat dezelfde doelstellingen nastreeft, wat door de algemene vergadering wordt aangeduid.

Bij ontbinding zullen alle voorwerpen en documenten van het patrimonium aan een door de provinciale cultuurdienst aan te duiden Kempisch museum of archief in bruikleen worden overhandigd, volgens inventaris, om er tot bij de eventuele heroprichting te worden bewaard.

Slot.

Voor alles wat in deze statuten of in het reglement van innerlijke orde niet uitdrukkelijk geregeld is, blijft de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.