5. Algemene vergadering

De Algemene vergadering is samengesteld uit alle actieve leden, individueel of vertegenwoordigd, en wordt minstens tweemaal per jaar gehouden. De eerste statutaire vergadering wordt gehouden in het voorjaar, ten laatste in de maand maart. De tweede statutaire vergadering wordt gehouden in het najaar ten laatste in de maand november.

Een bijzondere Algemene vergadering kan gehouden worden telkens de Raad van Bestuur dit nodig acht. De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één vijfde van de actieve leden daarom vraagt.

De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door de secretaris of penningmeester.

De Algemene vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen, door de voorzitter of door de secretaris van de Raad van Bestuur. De schriftelijke uitnodiging en de agenda worden ten minste 8 dagen op voorhand overgemaakt aan de leden. De Algemene vergadering kan alleen beslissingen nemen betreffende de op de agenda voorkomende punten. Alle beslissingen, genomen door de Algemene vergadering, worden de leden ter kennis gebracht door een schrijven van de voorzitter van de Raad van Bestuur of de secretaris. Deze beslissingen worden genotuleerd in een bijzonder register dat op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bewaard. Belanghebbenden, ook zij die geen actief lid zijn van de vereniging maar enig rechtmatig belang kunnen laten blijken, kunnen hiervan inzage krijgen op de maatschappelijke zetel na toelating van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de secretaris of penningmeester.

De Algemene vergadering beslist in volgende bevoegdheden:
  • wijziging van de statuten,
  • benoeming of afzetting van de bestuurders,
  • goedkeuring van begrotingen en rekeningen,
  • uitsluiting van de leden,
  • het ontbinden van de vereniging,
  • wijziging van het reglement van innerlijke orde.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze vergadering wordt gehouden ten minste vijftien dagen na de eerste vergadering. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met meerderheid van vier vijfde der stemmen worden besloten. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.