4. Raad van Bestuur

Voorzitter: Theo Aerts
Griffier: Harry Vanderhenst
Pernningmeester: Frans Van Hasselt
Opperdekens: Julien Dedapper
Jaak Bleyenberg
Jan Smeyers
Gust Jordens
Con Verhulst
Keizers: Jan Van Hasselt
Luc Fleerakkers

(Samenstelling per 19 december 2011)

De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens vijf (5) leden. De Raad van Bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, vijf Opperdekens en de Keizers van de Hoge Gilderaad der Kempen. Deze functies, met uitzondering van de Keizers van de H.G.K. worden verkozen volgens de procedures van het Reglement van Innerlijke Orde.

De bestuurders worden gekozen voor een periode van vijf jaar. Na die periode van vijf jaar zal de verkiezing, van de bestuurders op de agenda van de Algemene vergadering worden geplaatst. Kandidaten moeten zich schriftelijk aandienen. Bij gebrek aan kandidaten worden de bestuurders voor een nieuwe ambtsperiode in hun functie bevestigd. De bestuurders worden verkozen volgens de procedure zoals vermeld in het reglement van innerlijke orde. Drie bestuurders beschikken over de maatschappelijke handtekening, nl. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden ter kennis gebracht aan de bestuurders bij gewone brief. Deze beslissingen worden genotuleerd in een bijzonder register dat op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt bewaard.

De Raad van Bestuur vergadert elk trimester.