3. Leden

De vereniging verenigt alle gilden, die de grondbeginselen respecteren en bewaren van de gilden die voor 1789 actief waren in de Kempen, de schutterij als voornaamste doel hebben en de oude tradities, gewoonten en gebruiken, eigen aan het gildewezen, in ere houden. De vereniging bestaat uit actieve en toetredende leden. Het totaal aantal leden is niet beperkt, maar het aantal actieve leden mag niet lager liggen dan zestien (16). Enkel de actieve leden maken deel uit van de algemene vergadering.
Zijn actief lid:
De hoofdman/hoofdvrouw van elke aangesloten gilde, die spreekt in naam van zijn/haar gilde hetzij een v.z.w. of een feitelijke vereniging. Hij/zij mag zich laten vertegenwoordigen door een toetredend lid van dezelfde gilde. Nieuwe actieve leden moeten zich onderwerpen aan de voorgeschreven statuten en het reglement van innerlijke orde van de vereniging.

Zijn toetredend lid:
De leden van de aangesloten gilden.

Men houdt op lid te zijn:
a) Door vrijwillig ontslag.
b) Door uitsluiting. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene vergadering en met meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en nadat de betrokkene zijn/haar standpunt heeft kunnen uiteenzetten.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend of uitgesloten lid, kan geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit. De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het lidgeld. Het lidgeld bedraagt maximum 100 euro (€)