2. Benaming, zetel, doel

Benaming, zetel

De vereniging draagt de naam:
HOGE GILDERAAD DER KEMPEN V.Z.W.,
afgekort : "H.G.K. v.z.w."
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te:
Heibergstraat 10,
2328 Hoogstraten
Gerechtelijk arrondissement: Turnhout De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Doel

De vereniging heeft tot doel:
  • Het bestuderen, de instandhouding en het ontsluiten van het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed van de eeuwenoude schuttersgilden aangesloten bij de H.G.K. v.z.w. en het promoten, coördineren en organiseren van alle gildedisciplines;
  • De onderlinge samenwerking tussen de aangesloten gilden bevorderen;
  • De aangesloten gilden helpen en steunen bij de organisatie van landjuwelen, gildefeesten, schietspelen en tornooien;
  • De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.