1. Historische schets

Een reglement vormt de basis voor het goed functioneren van een vereniging. De gilden maken geen uitzondering op deze regel. De artikelen van de caert (reglement) moeten onderhouden worden, maar kunnen ook aangepast en aangevuld worden indien de omstandigheden dit vereisen.

Reeds op de stichtingsvergadering van de Hoge Gildenraad der Kempen werd besloten een statuut voor de aangesloten gilden op te stellen. De oprichters hadden zulk reglement voorzien en na enkele weken kon op 9 maart het statuut aan de aanwezige hoofdmannen worden voorgelegd. De gilden aanvaarden dit document (statuut in bijlage op pag. 98). Er volgden noodgedwongen enkele wijzigingen in 1955 (vier opperkoningen) en in 1978 (penningmeester en 5 opperdekens).

Het statuut bevatte algemeenheden en beschreef het gebied waar de Hoge Gildenraad der Kempen bedrijvig zou zijn: het arrondissement Turnhout, de kantons Brecht en Zandhoven alsmede de aangrenzende gemeenten.

Op 6 november 1977 keurden de hoofdmannen een nieuw statuut goed. Het bevatte de bepalingen van 1952 met de aanvullingen van de volgende jaren. 179 Artikelen werden in een afzonderlijke brochure uitgegeven. (De Knaap nr. 47, 1997, nr. 4).

Jarenlang bestond de Hoge Gildenraad der Kempen als feitelijke vereniging. Daar van overheidswege geëist werd dat elke betoelaagde vereniging de status van Vereniging Zonder Winstoogmerk moest bezitten, schakelde de Hoge Gildenraad der Kempen over naar deze vorm. De beslissing viel op 13 december 1981. Na grondige besprekingen kon de tekst worden voorgelegd aan de hoofd- mannen die op 28 februari 1982 hieraan hun zegen gaven. De tekst verscheen in het Staatsblad van 20 mei 1982 (2984 - 2985). De wijzigingen in het bestuur werden, zoals de wet vereist, steeds officieel gepubliceerd.

Buiten de statuten besloten de wethouders in 1952 aan alle aangesloten gilden een modelkaart te bezorgen. Deze modelkaart bevatte algemene voorschriften die door de gilden van alle wapens moesten nageleefd worden. Het opstellen hiervan werd aan wethouder dr. J. Van Gorp toevertrouwd. Hij inspireerde zich op de verschillende reglementen en vooral op de modelkaart van de Leuvense hoofdgilde van de handboog. Zijn ontwerp werd door de Raad aanvaard. De tekst werd op groot formaat gedrukt en aan elke gilde overhandigd bij de definitieve toetreding.