2. De raad der hoofdmannen en -vrouwen

De Raad der Hoofdmannen en -vrouwen is de Wetgevende macht van de HGK. Tegen hun besluiten kan geen beroep worden ingesteld. De hoofdman/hoofdvrouw van elke aangesloten gilde vertegenwoordigt zijn/haar gilde in de algemene vergadering. De hoofdman/hoofdvrouw mag zich laten vertegenwoordigen door een lid van de Raad van zijn/haar gilde. Om stemgerechtigd te zijn in de vergadering moet deze vertegenwoordiger over geschreven volmacht van de hoofdman/hoofdvrouw van zijn/haar gilde beschikken.

Statuutwijzigingen

Alleen de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen kan wijzigingen brengen aan de Statuten, het Reglement van Innerlijke Orde, de Reglementen van toepassing op de Landjuweelcyclus en de Bijlagen. De wijzigingen kunnen te allen tijde doorgevoerd worden behalve voor deze die het verloop en het puntenstelsel van de Landjuweelcyclus kunnen beïnvloeden. Deze wijzigingen kunnen enkel aangebracht worden in het jaar waarin een Landjuweel gehouden wordt en na afloop van de lopende Landjuweelcyclus. De besluiten tot gewone wijzigingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemming van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden.

Tot wijziging van de Statuten en Vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts besloten worden:
  • na gedetailleerde vermelding van de wijziging of ontbinding op de dagorde of agenda,
  • als ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Wordt het vereiste getal aanwezigen niet bereikt, kan er een tweede vergadering bijeengeroepen worden, ten vroegste vijftien dagen na de eerste vergadering, waarop dan onder dezelfde voorwaarden een geldig besluit kan genomen worden, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging is een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.

Commissarissen

Uit de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen worden jaarlijks twee Hoofdmannen/Hoofdvrouwen aangesteld als Commissarissen. Zij hebben als taak:
  • jaarlijks de rekeningen (kasboek) van de Penningmeester na te zien,
  • op de statutaire algemene vergaderingen tot goedkeuring respectievelijk de verslagen van de vergaderingen, de begroting en het kasverslag te ondertekenen, telkens na goedkeuring door de Raad der Hoofdmannen en - vrouwen.
Hun aanduiding verloopt in numerieke volgorde van de gilden bij de HGK d.w.z.: het eerste jaar (2001) de Hoofdmannen / Hoofdvrouwen van de gilden 1 en 2, het volgende jaar 2 en 3, vervolgens 3 en 4 enz. Slapende en geschorste gilden komen niet in aanmerking. In de najaarsvergadering worden de Commissarissen aangesteld voor het daaropvolgend jaar. De aangestelde Hoofdmannen / Hoofdvrouwen mogen zich laten vervangen door een gildelid-raadslid uit hun gilde.

Aanvaarding van een gilde

De Raad der Hoofdmannen en -vrouwen keurt aanvaarding van een bestaande of heropgerichte gilde goed met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, van de aanwezige Hoofdmannen/Hoofdvrouwen op een algemene vergadering. Dit geschiedt op advies van de Wet en nadat de gemandateerden van deze gilde werden gehoord of voldoende inlichtingen hebben verstrekt.

Schorsing of uitsluiting van een gilde

De schorsing of uitsluiting van een gilde bij het niet naleven van de geest van de gilden wordt uitgesproken met de twee derde der geldig uitgebrachte stemmen, van de aanwezige Hoofdmannen/Hoofdvrouwen op een algemene vergadering. Dit geschiedt op advies van de Wet, na inzage van de schriftelijke verdediging van de gilde. De uitspraak kan gebeuren bij:
  • het flagrante overtreden van de Statuten en / of het Reglement van Innerlijke Orde,
  • het tegenwerken van de HGK,
  • het ondernemen van activiteiten die de goede naam en faam van het gildewezen, in gedrang brengen.
Geschorste gilden kunnen terug aangenomen worden bij stemming volgens dezelfde procedure en nadat zij voldaan hebben aan de opgelegde verplichtingen bij de schorsing of de nodige rechtzettingen bij eventuele overtredingen uitgevoerd hebben.

Opperdeken

De kandidaturen voor de functie van Opperdeken worden voorgebracht bij de Wet op schriftelijk verzoek van één derde van de Hoofdmannen/Hoofdvrouwen van het wapen die hierover moeten stemmen.

Stemmingen

 De stemmingen geschieden bij handopsteking, behalve voor personen. Bij staking van stemmen is de stem van de Opperhoofdman / Opperhoofdvrouw beslissend.

Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk en in een geheime stemming. Op verzoek van de meerderheid van de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen en/of van de Wet, kan, voor delicate kwesties, steeds een geheime stemming worden gevraagd.

Verdagingen

Punten van uitzonderlijk belang kunnen, op voorstel van de Wet, door de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen worden verdaagd naar de volgende statutaire vergadering of worden verwezen naar een buitengewone algemene vergadering. De verdaging of de verwijzing wordt uitgesproken bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.