3. Verkiezingen, ontslag

De kandidatuur van de te verkiezen Wethouder dient te laatste één maand voor de voorjaarsvergadering ingediend te worden bij de Hoofdgriffier van de HGK voor de functie van Opperhoofdman/Opperhoofdvrouw en bij de Opperhoofdman/Opperhoofdvrouw voor de andere functies. Elke te verkiezen Wethouder wordt verkozen met twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de eerste stemronde geen beslissing brengt, dan moet een tweede stemronde onder dezelfde voorwaarden worden gehouden voor de twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste stemronde. Indien dan nog geen beslissing is gevallen, wordt uit deze twee als lid van de Wet gekozen bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij ergerlijk verzuim of bestendige afwezigheid kan elke Wethouder uit zijn/haar functie ontheven worden door de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen met twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij ontslag, ontzetting of overlijden van een lid van de Wet wordt in de eerstvolgende statutaire algemene vergadering van de Raad der Hoofdmannen en -vrouwen zijn/haar functie verkiesbaar gesteld. De kandidaten worden volgens dit Reglement van Innerlijke Orde voorgedragen. De functie van Opperkoning blijft vacant tot het volgende Landjuweel. Zijn/haar taken worden tussentijds waargenomen door de Opperdeken of de Keizer van het wapen.