3. Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel:
  • het bestuderen, de instandhouding en het ontsluiten van het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed van de eeuwenoude schuttersgilden, aangesloten bij de HGK, en het promoten, coördineren en organiseren van alle disciplines,
  • de grondgedachte van het gildeleven “de christelijke broederlijkheid” uit te dragen over alle gilden,
  • de onderlinge samenwerking tussen de gilden in stand te houden en te bevorderen en hen te adviseren voor het behoud van de bestaande bezittingen en bij de aanmaak van nieuwe,
  • de aangesloten gilden te helpen en te steunen bij de organisatie van landjuwelen, gildefeesten, schietspelen en tornooien.

De vereniging wil dit verwezenlijken door het inrichten van cursussen in oude volksdansen, vendelen, tromroffelen, door het houden van gildecongressen of colloquia en door een samenwerking met Volkskunde Vlaanderen V.Z.W. of andere culturele organisaties. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die hiervoor nodig of nuttig zijn en mag daartoe roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten en deze hiertoe gebruiken, beheren of ten dienste stellen.